DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Aktualności

VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia za nami. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Żaganiu brała  w nim udział pierwszy raz. To był cudowny dzień , pełen miłych wrażeń zabawy i humoru. Uczniowie żagańskiej ,,Dwójeczki '' super znają tabliczkę mnożenia. Spośród 75 startujących uczniów wyłoniono    71 Ekspertów  Tabliczki Mnożenia. Brawo!Także nauczyciele, pracownicy szkolnej kuchni i administracji szkoły oraz  rodzice zmagali się  z tabliczką mnożenia. No coż, łatwo nie było , ale.... udało się .Wszyscy dorośli ( 41 osób) pozytywnie przeszli test z tabliczki mnożenia. Gratulacje.Uczestnicy VII Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia otrzymali certyfikaty Ekspertów Tabliczki Mnożenia, które wręczyła uroczyście p.o dyrektor szkoły B.Purwiel.Konkurs zorganizowały D. Maćkowska(koordynator konkursu) przy ogromnej współpracy M. Figiel, M. Żelazek-Horodyskiej, G. Wożniak i Katarzyny Orman. (nauczycielki PSP nr 2), oraz uczniów : I. Srokowskiego, A. Wirskiego( VA),M. Hawryluk(VI A),M. Szymczak, J. Błażałek ,K. Góralczyk, J .Basińska (VII A).

Sponsorami akcji były pani Ewa Gmur i Hurtownia Chris.

                                                                                                                                                                                                                       
   Dorota Maćkowska

 

DZIEŃ CHŁOPAKA

Dziś nasza szkoła cała wąsata, bo obchodzimy Święto Chłopaka.

Uroczyste obchody Dnia Chłopaka odbyły się 02 października 2017r. pod hasłem „Dzień Wąsów”. Z tej okazji chłopcy ubierali się w kapelusze, krawaty i oczywiście nosili wąsy.  Każdy, kto w tym dniu stał się wąsaczem nie był pytany i nie pisał niezapowiedzianych sprawdzianów. Wąsy były rozmaite: włochate, wąskie, szerokie, gęste, rzadkie, zawinięte i rozczochrane.

Milena Żelazek-Horodyska

Sprzątanie Świata

 

W dniu 15 września 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 11 LDKP w Żaganiu wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami wzięli udział w sprzątaniu bliższej i dalszej okolicy szkoły, przyłączając się w ten sposób do akcji Sprzątania Świata. Po krótkiej pogadance na temat czystości środowiska przyrodniczego , uczniowie zaopatrzeni w worki, rękawice, odpowiedni strój i pozytywnie zmotywowani szczytnym  hasłem „Nie ma śmieci  - są surowce” ruszyli spod szkoły sprzątać świat.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dnia 29 września 2017r. nasza szkoła będzie uczestnikiem Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.Zapraszamy wszystkich uczniów ,którzy znają tabliczkę mnożenia,mile widziani w tym dniu rodzice ,dziadkowie,znajomi uczniów ,,dwójeczki",którym nie straszna zabawa z mnożeniem.Serdecznie zapraszamy.Każdy kto odpowie bezbłędnie na 5 działań uzyska tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia.
Miłej zabawy.
 

Jarmark Michała

W tym roku po raz XXII odbył się w naszym mieście Jarmark Michała. Rozpoczął się on 8 września od barwnego korowodu, w którym uczestniczyli również uczniowie naszej szkoły. Wyróżnialiśmy się barwami naszego Patrona, dominował więc kolor pomarańczowy i czarny. Kolory te widoczne były w naszych strojach i balonach niesionych pojedynczo albo zebranych w duże pęki. Pogoda i humory nam dopisały!

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku szkolnego 2017/2018. Uczniów oraz rodziców przywitała pani Beata Purwiel pełniąca obowiązki dyrektora szkoły oraz pani wicedyrektor Małgorzata Ponikowska- Knap. Swoją obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście Ksiądz Kanonik Władysław Tasior- Proboszcz Parafii pw. WNMP, pani Zofia Zawadzka- prezes żagańskiego oddziału ZNP oraz pani Maria Dworska- przewodnicząca Rady Rodziców. Podczas uroczystości panowała miła i pogodna atmosfera. Uczniowie z uśmiechem i pełni entuzjazmu wkroczyli w nowy rok szkolny.

Katarzyna Orman

WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018 - INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. z 2017, poz. 1457) pomocą obejmuje się uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jednąz niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949),.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługiwać będzie:

 • uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy- w formie dofinansowania zakupu podręczników
 • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II i III szkoły podstawowej, klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (przez materiał edukacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty, należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby,
za zgodą  rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, określone zostało w tabeli (załącznik nr 3)

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do dnia 08.09.2017 r.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

Druki wniosków można pobrać poniżej (załącznik nr 1) oraz dostępne w poszczególnych szkołach i w Referacie Oświaty i Profilaktyki Urzędu Miasta Żagań (pok. 12).

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym- również zakupu materiałów edukacyjnych, jest:

- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka)

lub

- rachunek,

lub

-paragon

 lub

-oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2017 „Wyprawka szkolna”. (WZÓR-załącznik nr 2)

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu  zawierającego: imię, nazwisko i PESEL ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę,  do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu  wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Wypłata dofinansowania odbywać się będzie do dnia 30 listopada 2017 r.:

- dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim – w poszczególnych szkołach;

- dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Żagania i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu, w kasie Urzędu Miasta Żagań lub przelewem na wskazany rachunek, po uzyskaniu informacji od dyrektorów szkół oraz po przedłożeniu w/wym. dowodów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

ZAŁĄCZNIKI:


Zał. 1
- Wniosek o  przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2017 r.
Zał. 2 – Oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”,

Zał. 3 – Kwoty dofinansowania przysługujące poszczególnym grupom uczniów.


Przepisy dotyczące „wyprawki szkolnej”:
– Uchwała Nr 115/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”
– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.2017, poz. 1457)

UWAGA!
– Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Nie mogą to być ćwiczenia!!!);
– Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną.

 

                                                                                                                       

 

Przedszkolaki zakończyły rok szkolny!

W dniu 22.06.2017 odbył się apel podsumowujący w oddziałach  zerowych. Każda grupa uświetniła to wydarzenie występem artystycznym, podczas którego prezentowała piękne piosenki, zabawy z dawnych lat oraz taniec w parach. Minął wspaniały rok pełen wielu działań, spotkań, zajęć i wycieczek. Przedszkolaki z najstarszej grupy 0A staną się od września uczniami klasy pierwszej. Podziękowano wszystkim rodzicom, a zwłaszcza tym, którzy wkładają szczególny wysiłek, by wspomagać wiele naszych działań. Kolejny raz bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc, życzliwość, współpracę i wsparcie.  Pani dyrektor Dorota Maćkowska oraz pani wicedyrektor Milena Żelazek-Horodyska wraz z nauczycielkami wychowania przedszkolnego życzy wszystkim przedszkolakom i rodzicom, bezpiecznych, wesołych i słonecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!

Marta Sawicka-Szczesiak

Licznik odwiedzin

Miesiąc 867

Ogółem 57299

Do końca roku szkolnego zostało

2
4
6
Days
2
3
Hours
4
4
Minutes
           
         
        
Copyright © All rights reserved - PSP Nr 2 w Żaganiu - ℜ2014
Designed by olwebdesign.com

Serwis www.psp2.zagan.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.